Loading ...

Thông báo Hoãn tổ chức cà phê doanh nhân ngày 11/10/2018

10-10-2018 | 09:20

Lý do: Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tham dự diễn tập quân sự.

Thông tin doanh nghiệp