Loading ...

Lấy ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng:29-03-2018 | 15:02:44

Kính gửi: Quý đơn vị 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1156/UBND-TH ngày 14/3/2018, kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 12/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02/2018; trong đó, có nội dung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời để Nghị quyết trên phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị liên quan tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo quy định (có dự thảo tờ trình và nghị quyết kèm theo).

Ý kiến góp ý của Quý đơn vị, đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân) trước ngày 21/4/2018 để kịp thời tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HDND tỉnh ban hành; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị./.

   

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 


DỰ THẢO

 

 

Quy định

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo nghị quyết số        /2018/NQ-HĐND ngày     /   /2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

 
   

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ngoài những chính sách hỗ trợ do Trung ương ban hành, những chính sách trong quy định này dùng ngân sách địa phương để hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi tắt là hợp tác xã) và doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; dịch vụ vệ sinh môi trường; chế biến sâu gắn với phát triển nông, lâm nghiệp; được chứng thực theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ.

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; dịch vụ vệ sinh môi trường; chế biến sâu với phát triển nông, lâm nghiệp; được thành lập, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc và quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

3. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước đầu tư sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước

4. Hợp tác xã, doanh nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ, đáp ứng điều kiện cụ thể của từng nội dung hỗ trợ được quy định trong Nghị quyết.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Nhà nước hỗ trợ cho hợp tác xã, doanh nghiệp có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

2. Doanh nghiệp thuê đất hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường bền vững.

3. Hỗ trợ miễn phí cho hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan (giao cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hỗ trợ).

Chương II

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ;

Điều 4. Hỗ trợ hợp tác xã đăng ký nhãn hiệu tập thể

1. Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, giải pháp hữu ích/sáng chế cho hợp tác xã, hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ theo chi phí dịch vụ thực tế nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/01 sản phẩm, dịch vụ.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng hỗ trợ:

a) Hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 07 bộ (01 bộ gốc và 06 bộ phô tô) gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ cho hợp tác xã;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Giấy chứng nhận hợp lệ về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, giải pháp hữu ích/sáng chế;

- Hóa đơn chứng từ kèm theo;

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Trình tự, thủ tục:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có văn bản gửi cho hợp tác xã yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hợp tác xã có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan về hồ sơ đề nghị hỗ trợ của hợp tác xã;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ cho hợp tác xã.

Điều 5. Hỗ trợ hợp tác xã truy xuất nguồn gốc hàng hóa

1. Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ hợp tác xã truy xuất nguồn gốc hàng hóa có kết nối thị trường thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, bằng việc hỗ trợ xây dựng website cho hợp tác xã, hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 25 triệu đồng/01 hợp tác xã.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng hỗ trợ:

a) Hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 03 bộ (01 bộ gốc và 02 bộ phô tô) gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

- Văn bản đề nghị hưởng hỗ trợ;

- Giấy xác nhận hợp tác xã tham gia kết nối thị trường (Liên minh Hợp tác xã tỉnh cấp);

- Bản sao hóa đơn, chứng từ;

- Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

b) Trình tự, thủ tục:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có văn bản gửi cho hợp tác xã yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hợp tác xã có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ cho hợp tác xã.

Điều 6Hỗ trợ hợp tác xã phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị

1. Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ 50% chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/hợp tác xã cho hợp tác xã phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị.

2. Điều kiện được hưởng hỗ trợ:

- Hợp tác xã tổ chức sản xuất có chứng nhận theo các tiêu chuẩn của Việt Nam, Quốc tế;

- Phát triển sản phẩm hàng hóa kết nối thị trường hình thành chuỗi giá trị sản phẩm..

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng hỗ trợ:

a) Hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 07 bộ (01 bộ gốc và 06 bộ phô tô) gửi đến Liên minh Hợp tác xã tỉnh, bao gồm

- Văn bản đề nghị hỗ trợ cho hợp tác xã;

- Bản sao có chứng thực hóa đơn chứng từ kèm theo;

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Trình tự, thủ tục:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có văn bản gửi cho hợp tác xã yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hợp tác xã có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan về hồ sơ đề nghị hỗ trợ của hợp tác xã;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ cho hợp tác xã.

Điều 7. Hỗ trợ chi phí trang bị, thiết bị, công nghệ đóng bao bì và bảo quản sản phẩm

1. Nội dung hỗ trợ:

Hỗ trợ chi phí cho hợp tác xã trang bị máy móc thiết bị, công nghệ phục vụ công tác chế biến, bảo quản sản phẩm sau chế biến đáp ứng yêu cầu thị trường, hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/01 hợp tác xã.

2. Điều kiện được hưởng hỗ trợ: Các loại máy móc, thiết bị, công nghệ theo quy định tại khoản 1 điều này, phải là máy móc, thiết bị mới, chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng hỗ trợ:

a) Hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 03 bộ (01 bộ gốc và 02 bộ phô tô) gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

- Văn bản đề nghị hưởng hỗ trợ;

- Bản sao hóa đơn, chứng từ;

- Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

b) Trình tự, thủ tục:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;

- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có văn bản gửi cho hợp tác xã yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hợp tác xã có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ cho hợp tác xã.

Chương III

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Điều 8. Quy định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1. Nội dung hỗ trợ:

a) Miễn tiền thuê mặt bằng (gồm tiền thuê đất và thuê hạ tầng) cho đến khi hoàn thành dự án, có sản phẩm bán ra thị trường (không được giãn tiến độ hoặc gia hạn dự án).

b) Giảm 40% tiền thuê mặt bằng (gồm tiền thuê đất và thuê hạ tầng) trong 02 năm tiếp theo, kể từ khi có sản phẩm bán ra thị trường.

c) Ngân sách tỉnh cấp bù cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp (nếu có các doanh nghiệp thuê mặt bằng trong khu, cụm công nghiệp được miễn, giảm tiền thuê theo quy định này).

d) Chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng phát sinh từ ngày 01/01/2018 và được sử dụng đúng mục đích.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng hỗ trợ:

a) Hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bộ phô tô) gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

- Văn bản đề nghị hưởng hỗ trợ tiền thuê mặt bằng;

- Bản sao có chứng thực Hợp đồng thuê mặt bằng trong các khu, cụm công nghiệp;

- Bản sao có chứng thực Báo cáo kiểm toán (nếu có);

- Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

b) Trình tự, thủ tục:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có văn bản gửi cho doanh nghiệp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ giảm tiền thuê mặt bằng cho doanh nghiệp.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Công bố chính sách

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 10. Nguồn lực tài chính thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương hàng năm để bố trí kinh phí, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh quyết toán theo quy định của pháp luật thực hiện chính sách này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nếu dự án thuộc đối tượng được hưởng đồng thời nhiều mức hỗ trợ theo quy định này, thì được hỗ trợ theo mức có lợi nhất cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp