Loading ...

Hướng dẫn thực hiện Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Ngày đăng:13-06-2017 | 16:14:28

(ipcdaknong.com.vn) Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành văn bản số 2984/HD-UBND ngày 09/6/2017 về Hướng dẫn thực hiện Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư  vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

Theo đó, Hướng dẫn quy định trình tự và thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư cụ thể trên 07 lĩnh vực, bao gồm: Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, Hỗ trợ đầu tư lĩnh vực dự án công nghệ cao, Hỗ trợ tín dụng, Hỗ trợ xúc tiến thương mại, Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hoá, Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, Hỗ trợ đầu tư các hộ gia đình, cá nhân.

Nguyên tắc chung khi triển khai thực hiện quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh đến năm 2020 là: Hỗ trợ nhà đầu tư một lần sau khi đã thực hiện xong dự án hoặc hoàn thành theo phân kỳ đầu tư của dự án đi vào hoạt động, được thẩm định và quyết định hỗ trợ theo quy trình được hướng dẫn tại Văn bản này; Hỗ trợ miễn phí nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư kể từ khi bắt đầu cho đến khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư với thời gian sớm nhất theo các quy định chung của Nhà nước; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; Dự án được xem xét hỗ trợ đầu tư phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường bền vững và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo cam kết.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh tạm ứng ngân sách tỉnh để chi hỗ trợ đầu tư. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục các dự án hỗ trợ đầu tư (được UBND tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư trước ngày 31/10 năm trước) và các khoản hỗ trợ tại Mục 8, Văn bản này (do UBND các huyện, thị xã báo cáo trước ngày 31/10 năm trước) vào Kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm (để hoàn ứng và bổ sung cho ngân sách cấp huyện, thị xã).

Để tham khảo thông tin chi tiết về Hướng dẫn thực hiện Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân vui lòng truy cập vào website ipcdaknong.com.vn hoặc ipc.daknong.gov.vn

H.B – Trung tâm Xúc tiến đầu tư

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp