Loading ...

Trả lời 03 kiến nghị của Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Thái An (Khu công nghiệp Tâm Thắng)

Ngày đăng:09-07-2020 | 14:49:30

Kiến nghị 1. Nguyên liệu đầu vào tại tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu về sản xuất của Nhà máy, hiện nay Công ty phải mua nông sản ở địa phương khác (xoài mua ở miền tây, chanh dây mua ở Đắk Lắk, Gia Lai..), Dẫn đến giá mua đầu vào khá cao, phát sinh nhiều chi phí trong quá trình vận chuyển, đề nghị tỉnh hỗ trợ Công ty trong việc tiếp cận nguồn nguyên liệu tại tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT Công văn số 883 /SNN-VP ngày 01 tháng 6 năm 2020

-  Diện tích, sản lượng xoài, chanh dây trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 như sau: Diện tích cây Xoài năm 2019 là 1.147 ha, sản lượng là 4.324 tấn; diện tích Chanh dây là 1.668 ha, sản lượng là 31.625 tấn. Do vậy, sản lượng xoài, chanh dây trên địa bàn tỉnh cơ bản đủ cung cấp cho Công ty (theo bản Thuyết minh điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản của công ty thì: sản lượng mứt chanh dây là 26.000 kg/năm, mứt xoài 29.486 kg/năm).

- Nguồn nguyên liệu xoài, chanh dây tập trung chủ yếu ở các huyện với diện tích, sản lượng cụ thể như sau:

+ Xoài tập trung chủ yếu ở huyện Đắk Mil với diện tích là 876 ha, sản lượng là 2.961 tấn; huyện Cư Jút với diện tích là 145 ha sản lượng là 710 tấn;

+ Chanh dây tập trung chủ yếu ở huyện Đắk G’Long là 159 ha, sản lượng là 6.750 tấn; huyện Đắk Mil với diện tích là 130 ha, sản lượng là 1.901 tấn; Đắk Song với diện tích là 578 ha, sản lượng là 9.214 tấn; thành phố Gia nghĩa với diện tích là 120 ha, sản lượng là 3.100 tấn; huyện Tuy Đức với diện tích là 520 ha, sản lượng là 8.000 tấn.

- Để tiếp cận được nguồn nguyên liệu sản phẩm xoài, chanh dây tại tỉnh Đắk Nông, Công ty  chủ động liên hệ với các Doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác sản xuất chanh dây, xoài trên địa bàn tỉnh làm đầu mối thu mua sảm phẩm, cụ thể như sau:

+ Xoài: HTX Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ xoài Đắk Gằn, huyện Đắk Mil  (ĐT: 0975497674); Tổ hợp tác xoài Đắk Gằn, huyện Đắk Mil  (ĐT: 0385965300);

+ Chanh dây: HTX Tia Sáng, thành phố Gia Nghĩa (ĐT: 0987.603.5570);  Hợp tác xã Đắk Tân, thành phố Gia Nghĩa (ĐT: 0979.257.257).

Kiến nghị 2. Ảnh hưởng dịch (Covid-19) đã khiến hàng hóa không xuất khẩu sang Trung Quốc được. Đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm.

Sở Công Thương trả lời tại Công văn số 612/SCT-QLTM ngày 26/05/2020 như sau:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên trong thời gian vừa qua, phía Trung Quốc đã tạm thời dừng hoặc hạn chế hoạt động qua lại một số cửa khẩu phụ, lối mở, điểm xuất hàng trên tuyến biên giới. Để hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Công Thương đề nghị Quý Công ty:

- Thường xuyên cập nhập thông tin, tình hình hoạt động các cặp cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc để chủ động kế hoạch xuất khẩu hàng hóa nhằm tránh các rủi ro, thiệt hại cho Hợp tác xã trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu (Sở Công Thương cung cấp tình hình hoạt động tại các cặp cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc tại địa chỉ: https://www.sct.daknong.gov.vn).

- Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, triển khai tốt các quy định về truy xuất nguồn gốc, kê khai vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như yêu cầu liên quan nhằm đáp ứng quy định, tiêu chuẩn đã thoả thuận với đối tác nhập khẩu để xuất khẩu các sản phẩm sang thị trường Trung Quốc thông qua đường chính ngạch.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đề nghị Quý Công ty cung cấp cụ thể tên sản phẩm và các hồ sơ liên quan đến chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm ..., để Sở tổng hợp, đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm tại thị trường Trung Quốc và các thị trường xuất khẩu khác (thông tin đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương, số điện thoại 02612216946).

Kiến nghị 3. Ngày 26/11/2019, Công ty nhận được Quyết định 1911/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Đắk Nông theo nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND. Nhưng đến nay công ty vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo quy định. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính sớm bố trí kinh phí cho Công ty theo Quyết định 1911/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 805/SKH-ĐKKD, ngày 01/6/2020, xin ý kiến HĐND tỉnh Như sau:

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư gặp phải một số vướng mắc như sau: Về cơ chế hỗ trợ đối với các dự án thuê mặt bằng trong khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Tại điểm c, khoản 2, Điều 3, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định: “Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quy định này, được thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất của nhà đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc được cấp bù từ ngân sách địa phương (trong trường hợp mức giảm giá thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt quá tiền thuê đất của nhà đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao).” Theo cơ chế hỗ trợ nêu trên, dự án thuê mặt bằng trong khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ được hỗ trợ thông qua cơ chế bù giá cho nhà đầu tư đã thuê đất của tỉnh để đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sau đó nhà đầu tư này cho các nhà đầu tư khác có dự án thuê lại.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện nay chỉ có duy nhất Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp BMC, huyện Đắk Glong được đầu tư theo hình thức này và do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC đầu tư, qua theo dõi thì đến nay chưa thu hút được dự án đầu tư nào 2 thuê mặt bằng. Các khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn lại của tỉnh đều được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước và được tỉnh giao các đơn vị thuộc nhà nước quản lý, hiện nay đã thu hút được các dự án theo chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; nếu áp dụng cơ chế hỗ trợ theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 3, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND đối với các dự án này sẽ không phù hợp vì các đơn vị được giao quản lý các khu, cụm công nghiệp đều không phải là nhà đầu tư

Trong trường hợp cụ thể, thực hiện chính sách chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; hiện nay UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ cho 02 dự án tại Khu Công nghiệp Tâm Thắng là: (1) Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 hỗ trợ Dự án nhà máy sản xuất ván dán của Công ty cổ phần ván Công nghệ cao Bisson; (2) Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 hỗ trợ Dự án nhà máy chế biến nông sản thực phẩm của Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Thái An.

Trong quá trình thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư gặp vướng mắc về cơ chế hỗ trợ, cụ thể: nếu thực hiện việc hỗ trợ bù giá cho Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng theo điểm c, khoản 2, Điều 3, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND thì không đúng quý định vì đơn vị này không phải là nhà đầu tư hạ tầng; trong khi đó Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND không quy định cơ chế hỗ trợ đối với các dự án thuê mặt bằng trong các khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do nhà nước đầu tư.

 Về vấn đề này Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến: các dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do nhà nước đầu tư thì có được thực hiện cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho nhà đầu tư hay không; nếu được thực hiện cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho nhà đầu tư thì có cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND không?  Với trường hợp cụ thể như các dự án của Công ty cổ phần ván Công nghệ cao Bisson và Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Thái An thì cơ chế hỗ trợ thực hiện thế nào?

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp