Loading ...

Hợp tác xã NLN-DV-DL-TM Tân Thịnh (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 15:01:13

Kiến nghị: Việc trả lời kiến nghị của UBND huyện Đắk G’long tại Công văn số 271/BC-UBND ngày 02/7/2018 là chưa thỏa đáng và HTX không đồng ý kết quả trả lời đó. Đối với việc xây dựng trại heo, đề nghị các ngành kiểm tra thực địa để xử lý vướng mắc cho HTX Tân Thịnh

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các đơn vị có liên quan kiểm tra thực địa để xử lý dứt điểm đối với hạng mục xây dựng trại heo của HTX Tân Thịnh. Ngày 10/7/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường có Giấy mời số 267/GM-STNMT để xử lý (thời gian họp 8h00 ngày 18/7/2018). 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp