Loading ...

Công ty TONKIN Spices (Cà phê lần 4 ngày 21/6/2018) (01 Kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:58:00

Kiến nghị: Trước khi được tỉnh chấp thuận chủ trương, các sở và huyện đã đi thực địa, qua đó Công ty được tỉnh cho thời gian 6 tháng để hoàn thành việc chuyển nhượng đất và tài sản trên đất (Công văn số 3562/UBND-KTKH ngày 07/7/2017); Công ty đã chuyển khoảng 148 triệu cho huyện đễ hỗ trợ di dời 18 ngôi mộ, một số hộ dân, cây trồng… Tuy nhiên, đơn vị chưa được thẩm định nhu cầu sử dụng đất và tỉnh chưa cho thuê đất nguyên nhân do Sở TN&MT cho rằng đất dự án thuộc diện phải đấu giá quyền sử dụng đất. Đề nghi UBND tỉnh cho thuê đất không thông qua đấu giá để dự án sớm triểm khai cho kịp thời vụ.

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Công văn số 1192/STNMT-QHGĐ ngày 28/6/2018)

Căn cứ theo khoản 1, Điều 118 và điểm b, khoản 1, Điều 119, Luật đất đai 2013 thì dự án trên thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Mặt khác, theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 118, Luật đất đai 2013 thì trường hợp “người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại điều 110, luật đất đai 2013” thì không phải đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1140/STNMT-QHGĐ ngày 22/6/2018 đến Cục thuế tỉnh để xem xét trường hợp của Công ty TONKIN Spices  thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất hay giảm tiền sử dụng đất để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét việc giao đất không thông qua đấu giá hay phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay, Cục thuế tỉnh đang xem xét, giải quyết theo quy định.

  Cục thuế tỉnh Đắk Nông phối hợp trả lời theo Công văn số 1330/CT-THNVDT ngày 12/6/2018

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông nhận được Báo cáo số 170/BC-STNMT ngày 07/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông về việc vướng mắc liên quan đến Dự án đầu tư Xây dựng chuỗi sản xuất hồ tiêu sinh thái bền vững xuất khẩu và tổng kho chứa, sơ chế sản phẩm tiêu trên địa bàn huyện ĐắkR’Lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Ton kin Spices. Theo đó, Sở TNMT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông chủ trì phối hợp với Sở KHĐT, UBND huyện ĐắkR’Lấp và các đơn vị liên quan xác định Dự án Xây dựng chuỗi sản xuất hồ tiêu sinh thái bền vững xuất khẩu và tổng kho chứa, sơ chế sản phẩm trên địa bàn huyện ĐắkR’Lấp, tỉnh Đắk Nông thuộc trường hợp được ,iễn tiền sử dụng đất hay giảm tiền sử dụng đất. Vấn đề này, Cục Thuế xin báo cáo như sau:

Căn cứ Điều 55 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 quy định các trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ điểm đ, khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 quy định trường hợp được Nhà nước cho thuê đất.

Căn cứ Điều 18, 19, 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Từ các căn cứ trên, Dự án đầu tư Xây dựng chuỗi sản xuất hồ tiêu sinh thái bền vững xuất khẩu và tổng kho chứa, sơ chế sản phẩm tiêu trên địa bàn huyện ĐắkR’Lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Ton kin Spices thuộc trường hợp được Nhà nước cho thuê đất, không thuộc trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đồng thời Công ty được miễn, giảm tiền thuê đất nếu đáp ứng đầy đủ theo các điều kiện nêu trên; sau khi nhận được hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông sẽ giải quyết theo quy định.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp