Loading ...

Công ty TM & DV khoáng sản Phú Gia Phát (2 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 15:08:12

1. Kiến nghị 1: Kiến nghị về việc ban hành kế hoạch trồng rừng chậm dẫn tới cây giống đơn vị chuẩn bị trồng rừng có nguy cơ bị chết; đối với diện tích 60 ha có nguồn gốc thu hồi từ Công ty Đức Lập và giao cho địa phương quản lý, hiện nay phần diện tích đất này người dân đang lấn chiếm nhưng có đăng ký trồng rừng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành kế hoạch trồng rừng cụ thể, đồng thời có kế hoạch sử dụng giống cây trồng hiện có của Công ty cho các hộ dân đã đăng ký trồng rừng hoặc các dự án khác có nhu cầu để tránh tình trạng cây giống có nguy cơ chết, gây lãng phí ngân sách.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời công văn số 1714/SNN-KL, ngày 30/7/2018

a). Về việc tham mưu ban hành kế hoạch trồng rừng năm 2018 cho Công ty Phú Gia Phát:

- Năm 2016, Công ty Phú Gia Phát được UBND tỉnh phê duyệt Dự án trồng rừng thay thế tại Quyết định 1237/QĐ-UBND ngày 20/7/2016; tiếp tục năm 2017, UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng thay thế, diện tích 375,7 ha (Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 06/3/2017) cho đơn vị tổ chức trồng rừng; kết quả trồng rừng trong 02 năm của Công ty Phú Gia Phát không đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra; trong đó nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn diện tích thuộc khu vực dự án trồng rừng của đơn vị hiện đang bị người dân lấn, chiếm, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm;

- Để triển khai kế hoạch trồng rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị rà soát đăng ký kế hoạch trồng rừng năm 2018, trong đó có Công ty Phú Gia Phát (văn bản số 2331/SNN-KL ngày 02/11/2017; 2665/SNN-KL ngày 06/12/2017; 33/SNN-KL ngày 05/1/2018...); tuy nhiên Công ty Phú Gia Phát không có văn bản đăng ký kế hoạch trồng rừng năm 2018;

- Để giải quyết nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch trồng rừng năm 2018 của Công ty Phú Gia Phát, ngày 29/3/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 596/SNN-KL về việc triển khai trồng rừng thay thế năm 2018 của Công ty Phú Gia Phát, gửi UBND huyện Krông Nô và Công ty Phú Gia Phát; theo đó đề nghị các đơn vị có ý kiến cụ thể bằng văn bản về việc tiếp tục tổ chức trồng rừng năm 2018; ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 05/4/2018. Sau thời gian nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT không nhận được văn bản phản hồi của UBND huyện Krông Nô; riêng Công ty Phú Gia Phát ngày 06/4/2018 có báo cáo số 09/2018/BC-PGP về việc báo cáo công tác chuẩn bị trồng rừng năm 2018; theo báo cáo của đơn vị đã vận động được 20 hộ dân hợp tác trồng rừng tại tiểu khi 1251, với diện tích khoảng 60 ha; Tuy nhiên, qua kiểm tra diện tích nêu trên không thuộc diện tích UBND tỉnh đã giao đất cho Công ty Phú Gia Phát để trồng rừng; do đó không thể giao kế hoạch cho Công ty Phú Gia Phát trồng rừng tại diện tích này;

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 268/UBND-NN ngày 06/4/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan họp bàn để thống nhất các phương án trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát; đồng thời đã ban hành Văn bản số 885/SNN-KL ngày 03/5/2018; Tờ trình số 76/TTr-SNN ngày 15/5/2018, trình UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng cho Công ty Phú Gia Phát với diện tích 150 ha;

- Để công tác trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát trên địa bàn huyện Krông Nô đảm bảo tính khả thi, tránh tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn trong công tác trồng rừng tại dự án trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát như đã xảy ra trong năm 2017, UBND tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản số 2605/UBND-NN ngày 04/6/2018; văn bản số 3200/UBND-NN ngày 04/7/2018, chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện trồng rừng năm 2018 tại dự án trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát, làm căn cứ giao kế hoạch cho đơn vị thực hiện;

- Trên cơ sở cuộc họp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Krông Nô, đồng thời căn cứ Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 03/7/2018; số 331/BC-UBND ngày 25/7/2018 của UBND huyện Krông Nô về đề xuất một số giải pháp tổ chức trồng rừng tại dự án của Công ty Phú Gia Phát và kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường khu vực trồng rừng ngày 12/7/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1710/SNN-KL ngày 27/7/2018, trình UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Phú Gia Phát sử dụng nguồn cây giống đơn vị đã chuẩn bị (cây trồng phải đảm bảo về chất lượng) tổ chức và hoàn thành trồng mới rừng trong năm 2018, đối với những diện tích hiện nay không bị tranh chấp, lấn chiếm, với tổng diện tích 33,7 ha tại khoảnh 6, 9, 14 - tiểu khu 1260 (đã trồng 14,7 ha; còn lại 19,0 ha chưa trồng); do đó, sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Phú Gia Phát căn cứ để triển khai trồng rừng kịp thời vụ.

b) Liên quan đến cây giống trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát:

- Theo báo cáo của Công ty Phú Gia Phát hiện nay còn tồn một số lượng cây giống; để bảo quản cây giống, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có các văn bản số 2739/SNN-KL ngày 14/12/2017, số 1534/SNN-KL ngày 10/7/2018 hướng dẫn đơn vị chăm sóc, quản lý cây giống để cây giống đảm bảo tiêu chuẩn đưa vào trồng rừng và tránh tình trạng cây giống bị chết; UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo đơn vị triển khai các giải pháp chăm sóc cây giống để đảm bảo tiêu chuẩn đưa vào trồng rừng trong mùa vụ tiếp theo (văn bản số 7433/UBND-NN ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh); do đó, việc để cây giống có nguy cơ bị chết thuộc trách nhiệm của Công ty Phú Gia Phát.

- Việc xem xét để các hộ dân đăng ký trồng rừng trên địa bàn huyện Krông Nô hoặc dự án khác có nhu cầu sử dụng cây giống của đơn vị, tránh tình trạng cây giống có nguy cơ chết, gây lãng phí ngân sách: Nội dung này, ngày 10/7/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1534/SNN-KL gửi UBND huyện Krông Nô, đồng thời hướng dẫn đơn vị xử lý đối với nguồn giống của đơn vị.

2. Kiến nghị 2: Đối với việc đền bù xử lý rác thải đến nay đã hơn 1 năm nhưng chưa được giải quyết cho doanh nhiệp, đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét đền bù các công trình xây dựng bãi rác cho doanh nghiệp

          Sở Tài chính trả lời theo Công văn số 1751/STC-TĐ ngày 30/7/2018

Dự án Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Krông Nô tại xã buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh giao Hội đồng thẩm thực hiện định thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ trên cơ sở Báo cáo kiểm toán giá trị bồi thường, hỗ trợ của dơn vị kiểm toán độc lập thực hiện. Hội đồng thẩm định đã có ý kiến cụ thể tại Công văn số 1718/CV-HĐTĐ về việc hỗ trợ đền bù dự án: Bãi chôn lấp chất thải rấn huyện Krông Nô tại xã buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Theo đó, Hội đồng thẩm định đã có ý kiến các hạng mục còn lại, bao gồm: Đắp mặt bằng sân công nghiệp, giếng khoan, đường dây điện và trạm biến áp, nhà bảo vệ và điều hành (phần xây dựng vượt diện tích theo dự án đã được phê duyệt) là các hạng mục không đủ điều kiện được hỗ trợ  đền bù.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp