Loading ...

Công ty CP ĐT & XNK An Phong Đắk Nông (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 15:02:25

Kiến nghị: Năm 2013, Công ty có đầu tư phân bón cho Công ty TNHH MTV Nam Nung, tuy nhiên công ty Nam Nung không thanh toán tiền, sau đó công ty An Phong đã đưa ra tòa án nhưng không được tòa đưa vào thi hành án; hiện nay Công ty Nam Nung đang hoàn thiện thủ tục để cổ phần hóa. Đề nghị đưa phần nợ vào diện thi hành án để khi cổ phần hóa Công ty Nam Nung thì các cổ đông mới của Công ty Nam Nung có trách nhiệm trả nợ cho Công ty An Phong

Sở Tài chính trả lời theo Công văn số 1581/STC-TCDN ngày 11/7/2018

Qua đối chiếu bảng kê công nợ phải trả của Công ty TNHH MTV Nam Nung (Công ty) đến thời điểm 31/6/2016 (tại hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp) thì Công ty đang nợ Công ty Cổ phần ĐT&XNK An Phong với số tiền 48.611.170 đồng. Hiện Công ty đang cổ phần hóa theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Công ty đã đối chiếu, xác nhận các khoản công nợ phải trả để đưa vào phương án cổ phần hóa. Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, công ty cổ phần có trách nhiệm chi trả số nợ nêu trên cho Công ty Cổ phần ĐT&XNK An Phong theo đúng Phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt hoặc chuyển thành vốn góp cổ phần (theo quy định) nếu Công ty Cổ phần ĐT&XNK An Phong đồng ý.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp