Loading ...

Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison (6 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 15:06:22

1. Kiến nghị 1: Nhà máy ở Tâm Thắng mới đi vào hoạt động với nhu cầu lao động khoảng 300 lao động, tuy nhiên hiện nay mới có 180 lao động, thiếu khoảng 120 lao động. Đề nghị Sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các Trung tâm giới thiệu việc làm trong tỉnh tăng cường hỗ trợ giới thiệu lao động đến công ty làm việc.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời theo Công văn số 1551 /LĐTBXH-VLATLĐ ngày 02/8/2018

Theo đề nghị của Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison về việc hỗ trợ giới thiệu lao động đến công ty làm việc. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động và cung ứng lao động cho công ty. Tuy nhiên, hiện nay công ty chưa trực tiếp liên hệ với cơ quan chức năng để hỗ trợ cung ứng lao động. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu, hướng dẫn công ty doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trực tiếp liên hệ phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh để tìm kiếm lao động theo nhu cầu vị trí việc làm, trình độ, số lượng phù hợp tại doanh nghiệp.

2. Kiến nghị 2:

a) Nhu cầu vùng nguyên liệu tập trung và bền vững cho nhà máy là rất cần thiết, tuy nhiên hiện nay Công ty không triển khai được do tỉnh chưa có chủ trương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời theo Công văn số 1768 /SNN - KL ngày 03/8/2018

Liên quan đến khu vực đề nghị chủ trương lập dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp của đơn vị (khu vực để trồng rừng nguyên liệu):

1. Tại tiểu khu 1637:

- Tại Công văn số 145/CV-BS ngày 15/12/2017, về việc xin chủ trương khảo sát, lập dự án trồng rừng; Công ty đề nghị UBND tỉnh cho phép đơn vị được tiến hành khảo sát lập dự án trồng rừng tại các tiểu khu 1631, 1632 và 1637; ngày 15/01/2018 UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Công văn số 235/UBND-NN; ngày 30/1/2018, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đắk Glong, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong, Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn và Công ty Bison, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đất và rừng khu vực Công ty Bison xin chủ trương khảo sát, lập dự án, đồng thời đánh giá sơ bộ tính khả thi, hiệu quả của việc lập dự án. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 311/BC-SNN ngày 12/2/2018, về việc kiểm tra, đánh giá hiện trạng đất và rừng khu vực Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison xin chủ trương khảo sát, lập dự án.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của việc lập dự án tại khu vực nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy:

+ Tiểu khu 1631, 1632 không đảm bảo tính khả thi khi đưa 02 tiểu khu trên vào trồng rừng kinh tế.

+ Tiểu khu 1637 cơ bản đảm bảo tính khả thi khi đưa vào lập dự án trồng rừng kinh tế; tuy nhiên để triển khai trồng rừng kinh tế ở khu vực này cần phải tiến hành cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất (Bộ Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo tạm dừng việc triển khai các dự án cải tạo rừng để trồng rừng tại Công văn số 7919/BNN-TCLN ngày 31/9/2017).

2. Tiểu khu 1660:

- Sau khi nhận thấy việc xin chủ trương lập khảo sát, dự án cải tạo rừng rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất tại tiểu khu 1660 của Công ty Bison vướng mắc khi Bộ Nông nghiệp và PTNT tạm dừng việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt; căn cứ chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 7919/BNN-TCLN ngày 31/9/2017 (Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã giao “Tổng cục Lâm nghiệp bố trí vào tỉnh Đắk Nông để khảo sát, kiểm tra cụ thể, xác định rõ diện tích, hiện trạng, vị trí cụ thể từng dự án để tham mưu cho Bộ có hướng dẫn”. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 2648/SNN-KL ngày 05/12/2017 mời Tổng cục Lâm nghiệp vào kiểm tra, đánh giá diện tích rừng ở khu vực tiểu khu 1660.

- Từ ngày 06 đến ngày 11/6/2018, Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp đã vào kiểm tra đánh giá diện tích rừng tại tiểu khu 1660 và tại đợt kiểm tra trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất Tổng cục Lâm nghiệp kiểm tra bổ sung diện tích tại tiểu khu 1637 (trình bày tại Mục 1). Kết quả kiểm tra đánh giá của Đoàn Tổng cục Lâm nghiệp ghi nhận: Tại tiểu khu 1660 và 1637 có một số diện tích với hiện trạng rừng hỗn giao tre nứa gỗ phù hợp đối tượng cải tạo theo Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2015 của Bộ nghiệp và PTNT; tuy nhiên, đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Xuất phát từ những nội dung nêu trên, việc Công ty Bison đề nghị xem xét cho Công ty chủ trương khảo sát, lập dự án ở tiểu khu 1660 và 1637 (trong đó có hạng mục cải tạo rừng tự nhiên trồng rừng) là chưa có cơ sở xem xét để tham mưu UBND tỉnh quyết định.

b) Hỗ trợ theo QĐ 38 về hỗ trợ trồng rừng Công ty đã rà soát và đăng ký các hạng mục được hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg gửi về UBND tỉnh Đắk Nông, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông (Công văn số 184/2016/CV-LV ngày 25/11/2016), tổng các hạng mục đăng ký nhận hỗ trợ là 6,6 tỷ đồng theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông (7,8 triệu/ ha rừng trồng). Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT là trồng rừng, báo cáo tiến độ và chuẩn bị nghiệm thu vào quý 3/2018. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiệm thu cho công ty.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời theo Công văn số 1768 /SNN - KL ngày 03/8/2018

- Việc hỗ trợ kinh phí trồng rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison nói riêng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh nói chung, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều văn bản báo cáo UBND tỉnh, đề nghị các Bộ, ngành TW bố trí nguồn vốn hỗ trợ trồng rừng cho tỉnh Đăk Nông để thực hiện trồng rừng; tuy nhiên, đến nay nguồn vốn trồng rừng năm 2017 vẫn chưa được bố trí; năm 2018, ngân sách Trung ương bố trí cho tỉnh Đăk Nông 4 tỷ đồng (Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 1315/SNN-KL ngày 19/6/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt phân bổ vốn đầu tư cho các đơn vị, trong đó dự kiến phân bổ vốn cho Công ty Bison 314 triệu đồng.

- Ngoài ra, để giải quyết khó khăn vướng mắc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1556/SNN-KL ngày 11/7/2018, kiến nghị UBND tỉnh đồng ý cho sử dụng nguồn vốn trồng rừng thay thế kết dư để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân với số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng; đối với nguốn vỗn hỗ trợ cho các doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ, ngành liên quan bố trí vốn từ nguồn vốn Ngân sách TW; trước mắt cho chủ trương được sử dụng nguồn vốn trồng rừng thay thế chưa sử dụng để bố trí trước cho các doanh nghiệp tham gia trồng rừng theo chính sách quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 04/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, quy định: "Các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có mức vốn Nhà nước sở hữu dưới 50% vốn điều lệ, công ty hợp danh, hợp tác xã làm chủ đầu tư thực hiện trồng rừng, được tự thực hiện trồng rừng, phát triển rừng và được hỗ trợ sau đầu tư theo định mức quy định khi rừng được nghiệm thu".

Căn cứ các nội dung nêu trên, sau khi Ngân sách TW bố trí vốn cho tỉnh Đăk Nông và UBND tỉnh quyết định về nguồn vốn sử dụng cho công tác hỗ trợ trồng rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, Sở Nông nghiệp sẽ tiến hành nghiệm thu làm cơ sở thanh toán hỗ trợ cho các đơn vị chủ rừng theo quy định (trong đó có Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison).

   3. Kiến nghị 3:

a) UBND tỉnh đã có văn bản số 2537/UBND-KTKH ngày 29/5/2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 với số tiền còn lại của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 13 tỷ đồng. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét giải ngân sớm cho công ty.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời cho doanh nghiệp theo Văn bản của Phòng Kinh tế đối ngoại ngày 09/8/2018

Trên cơ sở kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison, nhằm hỗ trợ kịp thời cho Nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, tham mưu để UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 với số tiền còn lại của Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 13 tỷ đồng tại Công văn số 2537/UBND-KTKH ngày 29/5/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động trao đổi, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, tuy nhiên hiện nay Chính phủ vẫn chưa có ý kiến về việc bổ sung Kế hoạch vốn nêu trên.

b) Hỗ trợ đầu tư Nghị định 210 đối với nhà máy mới Tâm Thắng: nhà máy đã bắt đầu hoạt động và có doanh thu. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư,  cho công ty được nghiệm thu giai đoạn 1 (Máy móc và hạ tầng xây dựng cơ bản) còn giai đoạn 2 sẽ nghiệm thu khi công ty đi vào ổn định và đạt công suất thiết kế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời cho doanh nghiệp theo Văn bản của Phòng Kinh tế đối ngoại ngày 09/8/2018

Về việc này, tại Công văn số 795/SKH-KTĐN ngày 04/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời cho Nhà đầu tư được biết, theo đó hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018, về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, có hiệu lực từ ngày 17/4/2018 và thay thế Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; tuy nhiên, tại điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP vẫn quy định một số nội dung liên quan đến việc có thể tiếp tục áp dụng các quy định về hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP; vì vậy, đề nghị Nhà đầu tư chủ động nghiên cứu, đối chiếu các quy định có liên quan.

Trường hợp, thực hiện theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP, đối với Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án, Doanh nghiệp và nhà thầu (nếu có) tự nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung nghiệm thu, trường hợp doanh nghiệp cần giải ngân khoản hỗ trợ theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 17 Nghị định số 210/2013/ NĐ-CP, doanh nghiệp có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì nghiệm thu quy định tại khoản 13, Điều 3 Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xác nhận khối lượng hoàn thành hạng mục đầu tư, gói thầu.

4. Kiến nghị 4: Hiện nay đã bắt đầu vào mùa mưa, hiện tượng tranh mua nguyên liệu đã xuất hiện. Để tránh lặp lại việc thiếu nguyên liệu của nhà máy và làm rối loạn thị trường, tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý 3/2017. Đề nghị tiếp tục hỗ trợ việc duy trì kiểm soát thị trường thu mua và vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh (cho cả 2 nhà máy: MDF và ván dán).

Sở Công Thương  trả lời theo Công văn số 929/SCT-KHTCTH ngày 06/8/2018

Từ tháng 10 năm 2017, Sở Công Thương đã thường xuyên chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác kiểm soát hoạt động vận chuyển gỗ nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1410/SCT-QLTM ngày 13/10/2017, Công văn số 1703/SCT-QLTM ngày 18/12/2017, Công văn số 137/SCT-QLTM ngày 08/02/2018, Công văn số 401/SCT-QLTM ngày 18/4/2018 về việc tăng cường công tác kiểm soát hoạt động vận chuyển gỗ nguyên liệu trên địa bàn tỉnh.

Để việc kiểm soát hoạt động gỗ nguyên liệu trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển gỗ nguyên liệu trên địa bàn tỉnh và đề nghị Quý Công ty phối hợp, phản ánh những trường hợp gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh về thu mua gỗ nguyên liệu để Sở Công Thương phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị 5: Trong mùa mưa hiện tượng nhá điện, cúp điện diễn ra nhiều hơn, đồng nghĩa với thiệt hại của công ty sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty điện lực Đắk Nông có phương án giảm tình trạng nhá điện, cúp điện để giảm thiệt hại cho doanh nghiệp.

 Công ty điện lực Đắk Nông trả lời theo Công văn số  4059/ĐNoPC-KH&VT+ ĐD ngày 06/8/2018

Trong 06 tháng đầu nãm 2018, đường dây cấp điện Nhà máy gỗ ván MDF của Công ty CP Kỹ nghệ gỗ MDF Bison đã xảy ra 08 lần sự cố thoáng qua (mất điện trong 05 giây). Trong 08 lần sự cố thoáng qua, có 03 lần do giông sét, 02 lần do xe tông đứt dây cáp viễn thông vãng lên đường dây gây sự cố, 01 lần do động vật bò lên đường dây phóng điện và 02 lần không tìm ra nguyên nhân. 

Công ty Ðiện lực Ðắk Nông đã trực tiếp chủ trì, cùng các Điện lực Ðắk Song và Ðắk Mil kiểm tra hiện trường tuyến đường dây để phát hiện và khắc phục trong tất cả các lần sự cố. Đồng thời, Công ty cũng tổ chức các cuộc họp để phân tích nguyên nhân sự cố 06 tháng đầu nãm nay. Qua phân tích, nguyên nhân chủ yếu do khách quan như: giông sét chiếm 37,5% nguyên nhân gây mất điện; Nguyên nhân bất khả kháng như động vật bò lên đường dây và xe tông cũng chiếm tỉ trọng lớn (62,5% các nguyên nhân gây sự cố).

Với yêu cầu rất cao về cấp điện liên tục như hiện nay của Nhà máy cũng như với đặc điểm thời tiết diễn biến phức tạp (mưa to, lốc và giông sét nhiều), đường dây trải dài trên nhiều loại địa hình, nên không thể loại trừ hết được các nguyên nhân khách quan gây sự cố. Vì vậy việc đáp ứng cung cấp điện liên tục cho nhà máy của Công ty Ðiện lực Ðãk Nông gặp rất nhiều khó khãn. Trong thời gian qua, nhằm hạn chế tối đa tình trạng mất điện do sự cố cho khách hàng, Công ty Điện lực Đăk Nông đã thực hiện nhiều biện pháp như tăng cường quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật và đầu tư xây dựng nhý lắp đặt dây chống sét ðể hạn chế mất điện do giông sét, bọc các điểm lèo trên đường dây để hạn chế sự cố do động bò lên đường dây gây phóng điện, tãng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng đường dây và thiết bị.

Đồng thời, nhằm đảm bảo cấp điện cho nhà máy ngày càng tốt hơn, Công ty Ðiện lực Ðãk Nông đang triển khai đầu tư công trình “Xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ðãk Song” để cấp điện cho nhà máy qua xuất tuyến riêng này với tổng chiều dài tuyến trung áp là 12,41km, nâng cao năng lực cấp điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định. Tiến độ đã đạt hơn 70% khối lượng. Tất cả các vị trí xây dựng đường dây trung áp 22kV nằm trong hành lang ðýờng bộ (QL.14) đã được cấp phép thi công tuy nhiên trong quá trình thi công nhiều hộ dân cản trở không cho thi công, gây ảnh hưởng làm chậm tiến ðộ thực hiện công trình. Công ty đang phối hợp với các cấp chính quyền địa phưõng để được hỗ trợ giải quyết mặt bằng thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

 6. Kiến nghị 6: Công ty đã thực hiện báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường gửi Trung tâm hành chính công đề nghị cấp giấy xác nhận phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét phê duyệt báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường để Công ty thực hiện tốt nhất công tác bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường  trả lời theo Công văn số1576/TNMT-BVMT ngày 14/8/2018  

Sau khi nhận được văn bản số 37/2018/CV-MDF  ngày 27 tháng 03 năm 2018 của Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison về việc đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất sản phẩm ván MDF và Veneer gỗ tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 99/BVMT-KS ngày 05 tháng 4 năm 2018 về việc trả hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án để Công ty chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện hồ sơ (có công văn kèm theo). Tuy nhiên đến nay, Công ty chưa nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa bổ sung để Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của các dự án trên, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty cồ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gửi Trung tâm hành chính công tỉnh để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo đúng quy định.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp