Loading ...

Công ty Cổ phần cao su Đaknoruco (01 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:59:45

Kiến nghị: Sau khi có chủ trương chuyển nhượng dự án của Đại hội cổ đông; công ty đã tiến hành chuyển nhượng vườn cây cao su cho một số đơn vị.

Vừa qua công ty Đaknoruco đã tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty TNHH MTV Ngọc Sơn khoảng 36 ha; Công ty Huỳnh Ngọc Anh khoảng 23 ha (thủ tục chuyển nhượng các bên đã hoàn thành), theo hợp đồng chuyển nhượng thì mục tiêu dự án không thay đổi. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất của Công ty Đaknoruco để giao lại và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 công ty đã nhận chuyển nhượng

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời theo Công văn số 1305/STNMT-VP ngày 11/7/2018

Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ xin thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 02 Công ty TNHH MTV Ngọc Sơn và Công ty Huỳnh Ngọc Anh để giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, theo như kiến nghị của Của Công ty Cổ phần cao su Daknoruco thì trường hợp của 02 Công ty TNHH MTV Ngọc Sơn và Công ty Huỳnh Ngọc Anh thuộc trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư. Đề nghị công ty liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo quy định trước khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp